menu

                                                                                                                                                                              Звіт директора Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
                                                                                                                                                                                           за 2017-2018 навчальний рік

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.                         
   Метою звітування є:
- утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;
- поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;
- запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі.
     Діяльність школи здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; виконання програми «Вчитель», районної та шкільної програм «Обдарована молодь».
 Мною, як директором школи, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2017-2018 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи/
 Основна мета діяльності школи, у 2017-2018 навчальному році: 
-    створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття  загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів.
-    вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
-    забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.
Протягом навчального року  були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових програм, підручників, посібників,тощо; удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічногодосвіду. Протягом  навчального року в методичному кабінеті школи постійно функціонувала виставка педагогічних знахідок  учителів. Тісний  зв’язок  підтримувався  протягом року  із  шкільною  бібліотекою  щодо  ознайомлення з новинками психолого-педагогічних та фахових видань.
           У 2017 – 2018 навчальному році науково-методична робота в школі була спрямована на реалізацію професійних інтересів та запитів педагогічного колективу  у напрямку розвитку життєвих компетентностей учнів, виховання патріотизму і національної гідності шляхом використання краєзнавчого аспекту.      
У 2017-2018 навчальному році, першій половині ІІ етапу, робота колективу була направлена на опанування інноваційних педагогічних технологій та впровадження їх у освітній процес через проведення уроків із застосуванням мультимедійних та проектних технологій; науково-теоретична сторона роботи  здійснювалася через засідання педагогічних рад, семінарів, “круглих столів”, методичних та творчих об’єднань  вчителів-предметників,  проведення уроків та узагальнення педагогічного досвіду кожного педагога, участі вчителів у обласних, всеукраїнських Інтерент-вебінарах, он-лайн конференціях. Питання, які розглядалися та обговорювалися  турбували  як кожного вчителя, так і в цілому весь педагогічний колектив:
-    інноваційна діяльність педагогічних працівників: впровадження нових трендів у  сучасній освіті;
-    підвищення кваліфікації та самоосвіти вчителів шляхом участі у Інтернет-вебінарах, форумах, професійних семінарах, майстер класах на різних рівнях;
-    залучення обдарованих учнів до участі в роботі секцій МАН;
-    досвід викладання навчальних предметів у 1, 5, 10 класах в умовах адаптації учнів до основної школи;
-    експертиза авторських програм курсів за вибором, спецкурсів, факультативів;
-    профільність навчання у школі ІІІ ступеня; 
-    аналіз результативності участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін навчального плану; 
-    основні аспекти  методичної роботи в умовах впровадження НУШ та реформування освіти в Україні
Навчальний заклад  повністю забезпечений педагогічними кадрами, за винятком вчителыв трудового навчання вчителів – 31 осіб (із сумісником). 25 мають вищу освіту. Серед них 4 вчителі мають знак «Відмінник освіти України», педагогічне звання «учитель-методист» мають 5 вчителів ., «старший учитель» - 10 учителів.
Кваліфікація вчителів:
•        Спеціалістів вищої категорії – 22;
•        Спеціалістів першої категорії – 1;
                    Спеціалістів другої категорії – 1;
•        Спеціалістів – 6
Адміністрацією школи особлива увага приділялася і приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Цьому сприяє підвищення кваліфікації вчителів та  атестація.
     Згідно графіка атестацію пройшла вчитель початкових класів – Шкрадюк О.О., яка підтвердила  встановлену раніше кваліфікаційну категорію Спеціаліст вищої категорії» та підтвердила педагогічне звання «Старший вчитель».
З метою забезпечення об’єктивного підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів одним із завдань МО є детальне опрацювання й подальше чітке дотримання всіма педагогічними працівниками чинних критеріїв оцінювання навчальної діяльності учнів із кожного предмета.
Виходячи з результатів навчальних досягнень учнів, основними завданнями для педагогічних працівників школи є: 
-    широке впровадження тестових методик у навчально-виховний процес; 
-    здійснення консультативної допомоги, проведення індивідуально-групової роботи з учнями при підготовці до ДПА, забезпечення системного повторення навчального матеріалу;
-    широке використання навчального матеріалу інтегративного характеру, використання завдань, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях.  
     Згідно з річним планом роботи школи,  педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Формування і розвиток творчого потенціалу та можливостей учнів на основі ефективного використання  сучасних технологій навчання та виховання». На початку року була створена методична рада з п’яти чоловік на чолі із заступником директора  школи з навчально-виховної роботи  Циганок Г.О.  До складу ради ввійшли вчителі-методисти: Биковець О.І.,, Бугай М.П., та керівник ШМО  вчителів-словесників  старший вчитель Руденко Н.І., голова  ШМО  вчителів початкових класів  старший вчитель Ілінська О.М. Основні завдання над якими працювала рада:
•    неперервне вдосконалення  рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в організації навчально-виховного процесу;
•    стимулювання творчого пошуку педагогічного колективу, залучення вчителів до науково-дослідницької, дослідно-експериментальної роботи;
•    координація й гармонізація діяльності структурних підрозділів освітньої системи;
•    створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного учня на основі творчих особистісних якостей педагога;
•    підвищення якості освіти.
На протязі  навчального року відбулося п’ять засідань методичної ради. Основні питання,  що розглядалися на засіданнях ради:
•    удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій навчання учнів у початковій школі. Забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти;
•    дослідна та експериментальна робота вчителів школи;
•    сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі;
•    робота з обдарованими дітьми;
•    робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять, робота з молодими вчителями;
•    підготовка друкованої продукції у 2017-2018 навчальному році.
Методичний кабінет поповнився новими матеріалами – методичний посібник «Дружна шкільна родина» класовод     3 класу Шкрадюк О.О., та доповідями, підготовленими вчителями на засідання шкільних МО. 
    Протягом  навчального року працювали ШМО вчителів  початкових класів (керівник Ілінська О.М.), вчителів-словесників (керівник Руденко Н.І.), класних керівників (керівник Крисько В.М.), творча група вчителів природничо-математичного  циклу (керівник Биковець О.І.).
Проблема, над якою працювала  творча група вчителів природничо-математичного  циклу,  «Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні компетентної особистості».
Завдання  творчої групи - впровадження інноваційних методів в навчальний процес на уроках природничо-математичного циклу.
Головними питаннями творчої групи «Впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі», «Сучасний урок як засіб формування інтелектуальної особистості» та «Метод проектів». Творчу групу вчителів  природничо-математичного циклу очолював  вчитель-методист Биковець О.І... Проблематика «Роль інноваційних технологій у формуванні компетентної особистості. Авторський проект»Методика використання інтерактивних технологій на заняттях природничих дисциплін.»
    Всі члени творчої групи освоїли ПК згідно програми Intel, постійно цікавляться методичними новинами, є активними учасниками творчих конкурсів, що проходять в районі ( Міжнародний фізичний конкурс «Левеня» та з математики «Кенгуру». 
    У цьому навчальному році методичне об’єднання словесників очолювала старший учитель Руденко Н.І. МО словесників працювало над проблемою «Формування і розвиток творчого потенціалу учнів на основі ефективного використання сучасних освітніх технологій».
    Перевага була надана таким формам  роботи як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота з учнями, розробка та обговорення диференційованих завдань з української мови та літератури, зарубіжної літератури, ознайомлення вчителів із досягненням педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом. За цей період проводилися методичні наради та засідання, творчі звіти. 
Вчителі-словесники є активними учасниками районних семінарів, систематично беруть участь у підготовці до  засідань  педагогічних рад школи, діляться досвідом своєї роботи,  висловлюють пропозиції щодо вдосконалення  навчально-виховного процесу. Значну роботу  вчителі-словесники  проводять з обдарованими дітьми. Результатом цього є:
     1). Виступ театрального гуртка «Браво» на районному конкурсі театральних колективів-ІІ місце
2). Участь учнів школи на районному конкурсі читців.
Всі вчителі використовують електронні посібники на уроках, застосовуючи мультимедійні  засоби навчання, використовують інноваційні форми і методи роботи.
 Навчальні кабінети вчителів-словесників поповнилися електронними засобами навчання, мультимедійними підручниками.   
На базі  кабінету української мови та літератури функціонує  музей історії шкільного театру «Браво».
Мікроклімат методоб'єднання вчителів-словесників оптимальний, відносини формуються на довірі, взаємодопомозі.
Проблема  над якою працювало ШМО вчителів початкових класів:  «Особистісно-орієнтований підхід до навчання із впровадженням інтерактивних технологій».
Завдання МО: 
1.    Забезпечення подальшого становлення особистості учня, умов для його самореалізації; приділення серйозної уваги інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку;
2.    впровадження інноваційних технологій в практичну роботу;
3.    впровадження прийомів диференційованого навчання;
4.    формування в учнів уміння самостійно виконувати завдання за алгоритмами та інструкціями;
5.    зосередження уваги на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів;
6.    формування у школярів наукового світогляду, озброєння їх знаннями закономірностей  розвитку природи і суспільства;
7.    набуття знань про природу, екологічну культуру;
8.    удосконалення роботи з творчо обдарованими дітьми;
9.    оволодіння нетрадиційними формами проведення уроку, застосуванням інтерактивних технологій.
Курсову  перепідготовку  в 2017-2018 році пройшли: вчителі початкових класів Форостянко Л.В., Шкрадюк О.О. .Атестувалася 1 педагог. вчителі початкових класів Шкрадюк О.О. підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель». 
       Працюючи над проблемою «Формування і розвиток творчого потенціалу та можливостей учнів на основі ефективного використання спадщини видатних українських педагогів та сучасних технологій навчання і виховання» в 2017-2018 навчальному році було розширено мережу факультативів, курсів за вибором,  гуртків. Дітям дали можливість вибрати те заняття, яке їх цікавить, поглиблює знання, розвиває творчі задатки, вчителю – розкрити грані свого таланту, знань. Для учнів 5-11 класів функціонувало 14  факультативів, драматичний гурток,  танцювальний гурток, , 2 гуртки образотворчого мистецтва, секції з  волейболу, футболу та туризму, в яких було задіяно   95%  учнів   4-11   класів. Робота в гуртках і факультативах сприяла виявленню юних обдарувань, участі учнів школи  в різних конкурсах, змаганнях, предметних олімпіадах. 
     В районних предметних олімпіадах   приймало участь 43 учні: 6 учні стали переможцями, 28 – призерами; в обласних  - 3 призери (українська мова та образотворче мистецтво - Чумак Оксана, 11 клас, образотворче мистецтво – Шитікова Наталія, 10 клас.  Таким чином за кількістю призерів предметних олімпіад Старинська ЗОШ виборола  загальне 2 місце. 2 учні приймало участь у захисті  наукових робіт МАН  з  української мови і літератури та зарубіжної літератури ( Шитікова НаталіяНаталія та Штангеєва Алла). Учениці  стали  призерами районного етапуетапу конкурсу-захисту та виборола ІІ місця.  
Предметні олімпіади:
Біологія
8 клас –  Гаврилко Дарина  - 2 місце                              вчитель Циганок  Г.О.
10 клас – Шитікова Наталія  - 3 місце
Українська мова і література                                       
10 клас – Штангеєва Алла  - 2 місце                               вчитель Руденко Н.І.
11 клас –Чумак Оксана  -  1 місце                            вчитель Кузьмінська М.Б.
  Екологія     
9 клас – Шеляг Владислав  -  3 місце                          вчитель Циганок  Г.О.
Образотворче мистецтво
8 клас - Гаврилко Дарина  -  1 місце                        вчитель Бугай М.П.
8 клас – Дєєва Олександра – 2 місце
9 клас – Шульга Юлія  -  2 місце
9 клас – Попов Ілля  -  2 місце
10 клас – Шитікова Наталія  -  1 місце
10 клас - Семенченко Анастасія 2 місце
11 клас – Чумак Оксана  -  1 місце 
 11 клас - Заєць Олександр  -  2 місце
Обслуговуюча праця  
9 клас  -  Попов Ілля  -  2 місце-  2 місце                     вчитель Бугай М.П.
Історія
9 клас –  Новохат Наталія  -  3 місце                            вчитель Малишко Л.М.
Хімія 
9 клас – Новохат Наталія -  2 місце                              вчитель Гуменна В.М.
10 клас –Ярмоленко Ірина -  3 місце
Математика
9 клас –Шим Дмитро  -  2 місце                                    вчитель Білановська Л.І.
10 клас –Семенченко Анастасія -  3 місце
11 клас – Сім Самсрн  -  2 місце

Фізика
7 клас –Конотовська Ксенія  -  3 місце                          вчитель Биковець О.І.
8клас Мамадов Роман  -  3 місце
10 клас –Семенченко Анастасія  - 2 місце
11 клас –Сім Самсон  -  2 місце
Економіка
11 клас  -  Сім самсон  -  3 місце                                    вчитель Биковець О.І.
Астрономія
10 клас –Мироненко Іван  2  місце                                 вчитель Биковець О.І.
11 клас – Сім Самсон  2  місце
Зарубіжна література
7 клас Курилко Дарина  -  1 місце                                  вчитель ТкаченкоН.І.
10 клас –Штангеєва Алла  -  2 місце
11 клас –Чумак Оксана  -  3 місце
Конкурс ім.. П.Яцика:  Чумак Оксана  -  2 місце     вчитель Кузьмінська М.Б
    Відмінники:
Єленська Валерія Сергіївна – 3-Б
Ткаченко Анастасія Олексіївна  - 3-Б
Стогній Анастасія Микитівна – 3-Б
Циркаль Владислав Віталійович – 3-Б
Симоненко Артем Володимирович  -3-Б
Чорна Софія Сергіївна  - 4-А
Хмелюк Ірина Миколаївна – 4-А
Бордун Вікторія Сергіївна – 4-Б
Задорожній Сергій Сергійович – 4-Б
Хімчинська Анна Андріївна – 4-Б
Радкевич Тимур Олександрович – 4-Б
Новохат Наталія Олександрівна – 9 клас
Шитікова Наталія Сергіївна – 10 клас
Чумак Оксана Володимирівна – 11 клас
У 2017-2018 навчальному році виховна робота Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів була спрямована на виконання закону України «Про освіту», Концепції національно-патріотичного виховання, на виконання Статуту Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Педагоги школи впроваджували програми виховної роботи «Золоті зерна істини», «Здоров’я дитини – щастя кожної людини» (Кузьмінська М. Б.), «Пізнай себе, і ти побачиш: світ прекрасний» (Муха Л. С.), «За здоровий спосіб життя» (Гуменна В. М.), «Ми – діти твої Україно!» (Ткаченко Н.І.). 
На сайті Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів розміщені повідомлення про виховні справи школи 
Заступником директора школи з виховної роботи Крисько В. М. випущена публікація з питань виховної роботи «Школа здоров’я – школа радості». Посібник присвячений питанням пріоритету організації і впровадження виховної системи сучасної сільської школи в умовах превентивного виховного середовища. Зміст посібника висвітлює питання пріоритету здорового способу життя школярів як ключової проблеми у формуванні сучасного патріота, представлено програми, ігрові інноваційні заняття, сценарії спортивних свят.
На сайті Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів розміщені повідомлення про проведені виховні справи школи, а також створена сторінка «Кабінет виховної роботи», де є такі посилання:
1.    План виховної роботи
2.    Методобєднання класних керівників.
3.    Накази.
4.    Аналіз виховної роботи.
5.    Виховний практикум.
6.    Графік роботи гуртків.
7.    Учнівське самоврядування.
8.    Посібники.
9.    Програми виховної роботи.
10.     Графік чергування вчителів та учнів.
11.    Сценарії.
12.    Символи школи.
13.    Шкільний вісник.
14.    Відео.
15.    Про нас пишуть.
 На методоб’єднаннях класних керівників розглядались такі питання:
1.    Обговорення плану виховної роботи на 2017-2018 н. рік та підведення підсумків виховної роботи Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2016-2017 н. рік (вересень).
2.    Правове виховання як складова частина громадянського виховання сучасної школи (листопад).
3.    Проведені такі практичні заняття: акція «За здоровий спосіб життя» (Тітова О. М.), «Тютюн на лаві підсудних» (Муха Л,С.).
4.    Проблеми збереження здоровя учнів як основний чинник розвитку особистості (лютий).
5.    Учнівське самоврядування як засіб формування активної позиції школяра (квітень).
     Соціальним педагогом Тітовою О. М. поновлений банк даних учнів, що знаходяться на внутрішкільному обліку, неблагополучних сімей. Створено соціальний паспорт школи. Проведені години спілкування з учнями 8 класу «Культура поведінки – основа життя в суспільстві», групове заняття з учнями 7 класу «Ні – курінню!», 9 класу - «Проблеми людства. Сенс життя», 6 класу – «Лікар у собі», 2-4 класів – «Знаємо обов’язки та реалізуємо свої права», 11 класу – «Куріння чи здоров’я – обирайте самі». 
      Соціальний педагог Тітова О. М. працювала над сприянням розвитку профільних знань учнів у процесі визначення майбутньої професії. Проведені години спілкування з учнями 9-11 класів «Професія нашого часу», групове заняття з учнями 8 класу «Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого досвіду». Велика увага приділялась формуванню навичок правомірної поведінки, почуттям особистої відповідальності за свої вчинки, формуванню правових знань та профілактичній роботі, вихованню громадянина-патріота своєї Батьківщини. Проведено диспути з учнями «Визнач свою позицію», виховну годину з учнями 4 класу «Толерантність врятує світ», з учнями 5 класу – «Ваше життя – ваш вибір», групові бесіди з учнями 7-9 класів «Права, свободи та обов’язки громадян України».
        Психологом школи Мухою Л.С. розроблені рекомендації учителям та батькам щодо успішної адаптації до школи у 1 класі, проведене консультування батьків учнів, які навчаються за індивідуальною програмою на тему: «Особлива дитина в школі», здійснено соціально-психологічний патронат дітей «групи ризику», дітей з інвалідністю, дітей-сиріт з метою психологічного супроводу. Підготовлено виступ на батьківські збори на тему: «Потреби п’ятикласників».
Робота шкільної бібліотеки спрямована на формування в підростаючого покоління спілкування з книгою. Бібліотекарем упроваджувалися різноманітні методи роботи, а саме: цикл уроків «Літературної вітальні» познайомив школярів із життям та творчістю відомих письменників як українських, так і зарубіжних. Під час літературної години «Ліки від дорослості» відбулася презентація творів відомої шведської письменниці Астрід Ліндгрен (4 кл.). Під час літературної мандрівки «Казка відкриває таємниці» діти поринули у світ творів Г.К. Андерсена (2-4 класи). Цікаво пройшов урок голосного читання «До успіху стежками книг» за творчістю Світлани Прудник (3 клас). Огляд книг «Мандруємо книжковим всесвітом» познайомив маленьких читачів з літературними новинками, що надійшли до бібліотеки (2-4 класи). З великим задоволенням учні брали участь у різноманітних конкурсах, літературних іграх: «Казковий ярмарок» (2 клас), «Казки для розумників» (4 клас), «Як допомогти Царівні Несміяні» (3 клас). Книжкові виставки були оформлені під назвами «Золота полиця книг», «Незнано забуті книги», «Нові книги – нові друзі», «О. мудросте, захована в книжках», «Подвиг не має забуття» (до Дня пам’яті Небесної Сотні), «Стиль життя - здоров’я», «Стати Європою, щоб бути Україною», «Інтернет: за і проти» та інші. Пам’ятні та знаменні дати знайшли відображення у виставках-персоналіях: «Лицар української державності» (до 110-ї річниці від дня народження Олега Ольжича), «З дивакуватим рицарем через віки» (до 470-ї річниці від дня народження Мігеля де Сервантеса), «Велет українського відродження – Микола Куліш» ( до 125 –ї річниці від дня народження.)
Класними керівниками проведені виховні години: до Дня української писемності (Руденко Н.І.), «Осінній бал» (Ткаченко Н.І.), «Козацькому роду нема переводу» (Кузьмінська М.Б.), «Осінній ярмарок» (Шитікова Г.Г., Митрофаненко К.А.), до Дня пам’яті Павла Чубинського, до Дня пам’яті Небесної Сотні, «Добрим будь», «Бережи природу», свято книги (Сущена С.П.), «Міс-Весна» (Муха Л.С.), свято бабусь (Шкрадюк О.О. та Вержанська Н.С.), День національної гвардії України, зустріч з представниками Міжнародного центру перепідготовки підрозділів нацгвардії України (Ткаченко Н. І.), свято Букваря (Форостянко Л.В.), урочиста лінійка до Дня пам’яті загиблих під Крутами (Муха Л.С.), День Соборності України (Гуменна В.М.), свято Вишиванки (Бугай Н.Г.).
  В день проведення Дня села під керівництвом класних керівників та класоводів була оформлена виставка квітів, дитячих виробів, а під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Бугай М.П. - виставка малюнків на тему «Моє рідне село». 30 вересня учні 5-11 класів брали активну участь у відкритті пам’ятника Матері на території с. Старе. Керівником вокального гуртка, вчителем музики Пікічем О.П. підготовлені пісні та літературно-музична композиція «З мамою в серці».
Під час районного семінару вчителів основ здоров’я класним керівником Мухою Л.С. проведено відкритий виховний захід «Тютюн на лаві підсудних», під час якого учні усвідомили шкідливість куріння.
Класними керівниками та класоводами разом із батьками організовані екскурсії та поїздки для дітей: екскурсія в планетарій м. Києва та на перегляд мультфільму 3D «Ми – монстри» в торговий центр «Алладін» Мухою Л.С. та Ткаченко Н.І.. Класоводами Шитіковою Г.Г. та Митрофаненко К.А. – екскурсія в експериментаріум м. Києва, де діти знайомились з різними науковими приладами, винаходами і самі могли бути учасниками цих експериментів.: до Київського цирку на шоу «Новорічні феєрверки» (Ілінська О. М., Шкрадюк О.О., Форостянко Л.В.), експериментаріум та екскурсія на страусину ферму в с. Чубинське (Митрофаненко К. А., Шигікова Г. Г., Циркаль Я. В. (голова батьківського комітету 3-Б класу)), кінотеатр «Алладін», планетарій, Національний парк «Межигір̓я», на виставу «Шельменко Денщик» Білоцерківського театру в м. Бориспіль (Ткаченко Н.І., Муха Л.С.), ботанічний сад м. Києва (Малишко Л.М.), Свято-Михайлівський собор та кінотеатр «Київська Русь», театр ім. Лесі Українки (Муха Л.С., Ткаченко Н.І.).
Цікаво, весело та змістовно проведені Новорічні свята для учнів 1-11 класів. 
Патріотичні почуття учнів виховувала районна гра «Козацький гарт», в якій учні 5-11 класів брали активну участь, уроки мужності, на яких були присутні військовослужбовці, воїни АТО батальйону Кульчицького, а також екскурсія у Міжнародний військовий навчальний центр, під час якої учні познайомились з новою військовою технікою і мали змогу випробувати себе в ролі військового нацгвардії України. Патріотичні почуття викликала урочиста лінійка до Дня партизанської слави, підготовлена класним керівником 9 класу Ткаченко Н.І, на якій були присутні Тригуб М.Д. – голова ради ветеранів с. Сошників, учасник бойових дій, Самойленко Р.В. – заступник голови районної ради ветеранів, Венгерець І.А. – секретар районної ради ветеранів, Тур І.Е. – керівник апарату районної держадміністрації, Мостовий Б.В. – директор територіального центру соціального обслуговування,  Шостак О.Я. – представник пресцентру районної держадміністрації.
9 травня учні та вчителі школи взяли участь у мітингу села, присвяченому Дню Перемоги. Школярі несли почесну варту біля пам’ятників, вітали ветеранів, покладали квіти до могил загиблих. 
Патріотичні почуття учнів виховувала районна гра «Сокіл» («Джура»). Старшокласники зайняли загальне третє місце (керів. – Кузьмінський В.В.).
На районних змагання з туристсько-краєзнавчого зльоту учні вибороли друге місце на смузі перешкод, друге місце – у конкурсній програмі: конкурс фото (5 місце), конкурс побуту (3 місце), конкурс пісні (4 місце), краєзнавство (1 місце), третє місце по орієнтуванню на місцевості. На базі Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів працювали спортивні гуртки під керівництвом учителів: Кузьмінського В.В. (баскетбольний), Хруль Т. М. (волейбольний), Іщенка В. А (футбольний). У вересні місяці учасники футбольного гуртка у районних змаганнях з футболу серед учнів 5-6 класів зайняли 4 місце. У районних змаганнях «Шкіряний м’яч» серед збірних шкіл – 3 місце. У жовтні місяці серед учнів 7-8 класів – 4 місце. У районних змаганнях з волейболу – 1 місце (керівник Хруль Т.М.)
У районних змаганнях учні вибороли  такі місця: 
І місце (хлопці) – волейбол;
ІV місце ( дівчата) – волейбол;
ІV місце (8-10кл.) – футбол;
ІІІ місце(7-8кл.) – футбол;
ІІІ місце (збірна школи) – футбол.
І місце з легкої атлетики в естафеті 4х100 молодша група, ІІІ місце – старша група.
Стрибки в довжину в особистому заліку – І місце Бугай Роман.  В обласних змаганнях  з футболу (збірна школи) – ІІ місце (керівник Іщенко В.А.).


 


  
В троєборстві на приз М. Я. Корніяки – ІІ місце. Учень 11 класу Бугай Р. зайняв з усіх видів змагань в троєборстві (підтягування на перекладині, віджимання на брусі, віджимання в упорі лежачи) – І місце.
Учасники гуртка образотворчого мистецтва під керівництвом учителя Бугай М.П. є призерами та переможцями районних мистецьких конкурсів: «Безпека дорожнього руху – це життя», «Пожежна безпека», «Знай і люби свій край», «Великодні барви», «Космічні фантазії», «У світі казки», «Я маю право».
Оформлені шкільні виставки малюнків: «Зимовий калейдоскоп», «Великодні барви», «Космічні фантазії», «Під поглядом квітів душа не черствіє», «Зимові пейзажі», «Фантастичні тварини».
Керівником театрального гуртка «Браво» Руденко Н.І. підготовлено та представлено на районний огляд п’єсу І.П. Котляревського «Мартин Боруля». В районному огляді драматичних колективів зайнято перше місце. 
Учасники гуртка «Леді» (керівник Ткаченко Н.І.) брали участь у районному огляді художньої самодіяльності.
Протягом року активно працювали ради громадських організацій. Випуск газети «Шкільний вісник» (головний редактор – Штангеєва А.) здійснювався регулярно. 
Ради громадських організацій – ініціатори збору речей дітям Донбасу та гуманітарної допомоги постраждалим від ворожих обстрілів в Авдіївці. 
У травні місяці проведені звітно-виборчі збори старшокласників, на яких підведено підсумки роботи за рік та обрано новий склад ради старшокласників. Головою ради стала Литвинюк Б., учениця 8 класу.
Шкільні лідери приймали дієві рішення щодо участі у загальношкільних справах, об’єктивності оцінювання результатів діяльності класів. За підсумками рейтингових змагань серед старшокласників:
1 місце – 11 клас (класний керівник – Гуменна В. М.);
2 місце - 8 клас (класний керівник – Муха Л.С.);
3 місце – 9 клас (класний керівник – Ткаченко Н. І.);
4 місце – 10 клас (класний керівник -- Малишко Л. М.);
Між середніми класами:
1 місце – 7 клас (класний керівник – Кузьмінська М. Б.);
2 місце – 5 клас (класний керівник – Бугай Н.Г);
3 місце – 6 клас (класний керівник Руденко Н.І.).
Аналізуючи роботу класних керівників, слід відмітити активність проведення виховних заходів у 9 класі, організацію чергування у 8 класі, організацію учнівського самоврядування в 11 класі, творчу співпрацю в 10 класі.
    У 2018-2019  навчальному році необхідно зорієнтувати кошти на
  придбання  та ремонт:
•    спортінвентаря в кабінет фізичного виховання (Ігровий, м’ячі)– 15 000;
•    придбання навчальної техніки в кабінети;
•     ігрового матеріалу  в ГПД;
•    навчальних  та мультимедійної дощок 2+2;
•    перекрити дах  основного приміщення школи, утеплення; 
•    побудувати в/б площадку;
•    провести євроремонт у 1 навчальному кабінеті;
•    придбати ігровий майданчик для молодших класів;
•    Придбати силовий комплекс
         У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працюватиме над проблемами:
-    формування і розвиток творчого потенціалу та можливостей учнів на основі ефективного використання спадщини видатних українських педагогів та сучасних технологій навчання і виховання;
-    впровадження профільного навчання в старшій та допрофільного навчання в середній школі;
-    оволодіння кожним вчителем нових підходів до роботи з батьками в умовах сучасності, з метою залучення їх до активного формування особистості;
-    виховання національно свідомого патріота України, формування соціальних компетентностей та навичок здорового способу життя, культури праці учнів у шкільному та родинному виховному просторі;
-    зміцнення навчально-матеріальної бази школи.


Оргаізація харчування
Протягом 2017-2018 навчального року дирекцією школи і мною особисто вівся контроль за роботою шкільної їдальні, охоплено максимально учнів гарячим харчуванням. В минулому навчальному році було проведено капітальний ремонт приміщентнь їдальні – зали ( яка була художньо оформлена і є однією з найкращих, якщо не найкращою в районі), варочного цеху, посудомийки та всіх підсобних приміщень, замінено все технологічне обладнання.
Харчування учнів у їдальні проводиться згідно норм харчування у загальноосвітніх закладах. Блюда готуються згідно двотижневого меню, затвердженого санітарною службою, які готували Невмержицька О.В. та Кравченко О.Г., з вересня цього року в їдальні працюють Коломієць Галина Іванівна, Кириченко Наталія Василівна та Шарута Наталія Володимирівна. Продукти зберігаються відповідно санітарних  вимог.
Заключені договори з такими постачальниками:
 ФОП Остап