menu

ПОГОДЖУЮ                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заступник начальника –                                       Директор Старинської
начальник відділу освіти управління  загальноосвітньої школи І-ІІІ  гуманітарного розвитку                                         ступенів  Бориспільської 
Бориспільської районної державної                 районної ради Київської області   адміністрації
_____________ К.В.Паламарчук                          ______________С.М.Кравченко


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Старинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області

                                                                            СХВАЛЕНО
                                                                   Рішенням педагогічної ради 
                                                                    від 15.06.2018 протокол № 7 


 Освітня програма Старинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» , постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти  .
 Освітня програма початкової освіти , базової середньої освіти,     профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти 
       Типова освітня програма визначає: 
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів ( додаток 1-5)
           очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 26; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН); 
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою. 
У  Старинській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2018-2019  навчальному році функціонує 14 класів, в яких навчається  245 учні, з них: у початковій школі – 6 класів (109 учнів), в основній – 6  (110 учнів), у старшій – 2 (26 учнів). Для 30 учнів початкових класів організована 1 група продовженого дня.
       За Статутом Старинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області, затвердженим рішенням сесії районної ради №93-08-VІ  від 18.10.2016 – загальноосвітній навчальний заклад, який є об'єктом спільної власності територіальної громади Бориспільського району.
      Школа працює за п’ятиденним режимом
      Тривалість уроків у школі становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин, відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».
      Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів , але не менше, як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній навчальний заклад 
      Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.
       У школі визначена українська мова навчання.
       Школа  має ліцензію на право  підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «С1»   ( ліцензія серії АВ № 52906 від 11.03.2010)
       
       Відповідно до листа МОН України №1/9 254 від  20.04.2018                                    «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»
    *   1-і класи у 2018-2019 навчальному році навчатимуться за типовим навчальним планом, представленим у типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти,розробленої під керівництвом Савченко О.Я. та затвердженої наказом МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти».
    *   2-11-і класи у 2018-2019 навчальному році навчатимуться  
за навчальними планами  для початкової базової середньої, профільної середньої школи  з українською мовою навчання, затвердженими наказами  МОН України від 20.04.2018 № 405, 406, 407, 408 .
Пояснювальна записка
до навчального плану для 1-х класів

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.
Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.
Типову освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. 
Програму побудовано із врахуванням таких принципів: 
-    дитиноцентрованості і природовідповідності;
-    узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
-    науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
-    наступності і перспективності навчання;
-    взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
-    можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
-    творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
-    адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.
Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Навчальні предмети «Я досліджую світ» та «Мистецтво» вивчатимуться інтегровано.
Варіативний складник навчального плану представлений груповими заняттями з математики (1 година на тиждень).

Пояснювальна записка
до навчального плану для 2-4-х класів ( додаток 2)

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план). 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний  план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він  охоплює  інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 
Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти передбачено окремі варіанти навчальних планів початкових шкіл з українською мовою навчання (таблиці 1) .
Навчальний  план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на, курси за вибором,  та індивідуальні заняття. 
Курси за вибором:
    - у 3-му класі  з   метою  розвитку   логічного  та  математичного мислення,  просторових  уявлень,   винахідливості,  кмітливості,   зосередженості  молодших  школярів на основі розв’язування логічних задач  та  математичних ігор в 1-4 класах виділено по 1 тижневій годині (34 год.) на курс    за вибором  «Розвиток продуктивного мислення»;
   - для учнів 2-го, 4-х класів з метою удосконалення в учнів навички письма, розвитку писемного мовлення та формування навички зв’язного мовлення запланований курс «Каліграфія (з основами розвитку  зв’язного мовлення)», по 1 тижневій годині (34 год.);
      У 2-4 класах на групові заняття з математики та української мови виділено по 0,5 години у кожному класі 

Пояснювальна записка
до навчального плану для 5-9-х класів ( додаток 3)

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі –навчальний план). 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний  план основної школи передбачає  реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 
Варіативна складова навчального плану  визначена  з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів,  рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. 
   -  у 8 класі виділено для вивчення курсу за вибором «Практикум з правопису української мови» 1 тижневу годину (34 год) спрямованого на формування в учнів наукового розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку і функціонування, вироблення в учнів філологічного мислення;
   З метою розвитку творчих здібностей учнів та сприяння їх естетичному  росту введено факультативний курс «Живопис»:
-     у 5-б  класі  - -    0,5 тижневих  годин (17 год.)
-     у 6 класі -  0,5 тижневих  годин  (17 год.);
           -      у  8 класі - 1 тижнева  година  (34 год.);
Для учнів 6 класу :                                                                                
-    1 тижнева година (34 год.)для вивчення  курсу «Російська мова.»  
Для учнів 7 класу :
-    1 тижнева година (34 год.) для вивчення курсу «Російська мова»  ; 
-      0,5 тижневих годин (17год) для вивчення курсу  «Вчимося бути громадянами» що сприятиме  становленню людини, зидатної гідно існувати і самореалізуватися за складних реалій ХХІ ст., формуватиме соціально-компетентного, активного, відповідального громадянина і патріота України
-     0,5 тижневих годин (17 год.)  - інтегрований курс «Героїчний епос народів світу», мета якого залучити школярів до витоків світової культури на основі вивчення героїчного епосу народів світу. сприяє ґрунтовному засвоєнню суспільно-гуманітарних дисциплін, а саме: літератури, історії, мови, філософії, етики, естетики, музики тощо. залучення їх до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національно-духовних цінностей, формування здатності сприймати найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом століть, розширення в них культурно-пізнавальних інтересів в освітній галузі «Світова література»;
Для учнів 8 класу виділенно:
-  1 тижневу годину  (34год) на вивчення курсу «Російська мова».
Для учнів 9 класу виділено:
-  1 тижневу годину  (34год) на вивчення курсу «Російська мова»;
-  0,5 тижневих годин (17 год.) для вивчення курсу «Хімія і довкілля»,  мета якого -  поглибити знання учнів з природничих дисциплін,розвивати інтерес до хімії, екології, формувати науково-діалектичний світогляд учнів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у взаєминах: природа-людина-природа;розширити знання учнів про чисті речовини і суміші їх місце у довкіллі;поглибити розуміння учнями перебігу найбільш важливих біогеохімічних процесів;розширити систему знань про єдність людини та природи.
-  0,5 тижневої години (17 год.) на вивчення курсу «Фізика атмосфери», що передбачає формування в учнів понять про природу атмосферних явищ і процесів та причини їх порушень.
Індивідуальні заняття
                                                 
- з математики- 1 тижнева година у 5а, 5б та 6 класі;
- з англійської мови - 1 тижнева година у 5а, 5б та 0,5 тижневої години у 6 класі;
- з української мови - 1 тижнева година у 5а, 5б та 0,5 тижневої години у 6 та 7  класі;
- з історії України - 0,5 тижневої години у 5а класі;
- з обдарованими – 1 тижнева година з української мови у 9 класі.
 

                                               Пояснювальна записка
до навчального плану для 10  класу  ( додаток 4)

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 
10 класу  – 1330 годин/навчальний рік, 
Навчальний план для 10 класу  розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи. 
      Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: «Інформатика», «Технології», що вивчаються на рівні стандарту   одночасно два предмети в 10 і 11 класах (по 1,5 тижневих години у кожному класі на вивчення кожного вибраного учнями предмету). 
Рішенням педагогічної ради (протокол №6 від 29 травня 2018 року), враховуючи освітні потреби учнів,, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу , профільним предметом обрано українську мову. 
      Спеціальні курси  факультативні курси призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів непрофільних предметів, знайомлять  учнів із галузями знань, не представленими в змісті окремих предметів, але орієнтованими на комплекс можливих професій. Тематика і зміст таких курсів обрані   із уже розроблених і рекомендованих для використання. Спеціальні курси реалізуються за рахунок додаткових годин. 
Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом. 
Спеціальні курси
- з математики  - «Розв'язування алгебраїчних рівнянь та їх систем» -1 тижнева година;
- з англійської мови – «Англійська мова для ділового спілкування» - 1 тижнева година. 
Факультативи
- автосправа -2 тижневі години;
- історія- «Історія голокосту» - 1 тижнева година;
-  географія -  «Основи геоінформаційних систем і технологій» - 1 тижнева година.


Пояснювальна записка
до навчального плану для 11  класу  ( додаток 5)


      Для успішної реалізації засад профорієнтаційної роботи та за наявності матеріально-технічної бази  і належного кадрового складу педагогічного колективу у 11  класі  упроваджено профільне  навчання (навчальний план складений  за навчальним планом  закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання(таблиця 10 до Типової освітньої програми - технологічний напрям ),затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018   № 406  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»– технологічний  ( автосправа + технічне моделювання ) та інформаційно – технологічний профілі ).
Курси за вибором
- українська література – «Українська література» - 1 тижнева година.
Факультативи

- біологія – «Екологія людини» - 1 тижнева година;
- «Живопис» - 1 тижнева година.

Структура 2018/2019 навчального року
2018/2019 навчальний рік розпочинається 
1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
    І семестр - з 1 вересня до 28 грудня  2018 року;
    ІІ семестр - з 14 січня до 31 травня  2019 року.
Упродовж  навчального року  для учнів проводяться канікули: 
    осінні з 29          жовтня  до 4 листопада2018 року ;
    зимові з 29 грудня 2018 року до 13 січня2019 року;
    весняні з 25 до 31березня 2019 року .

Навчальні екскурсії (практика) проводяться:
 - у 1-4 класах (3  - 7 червня) 2019 року, 
  - у 5-8 і 10 класах навчальна практика буде організована і проведена       відповідно  до листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації  щодо  організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики  учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та на підставі рішення педагогічної  ради.

ДПА:
Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1547 від 30.12.2014 року , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602,